Onze
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ACC ICT B.V. (“ACC ICT”) omgaat met persoonsgegevens en hoe uw privacy door ons wordt gerespecteerd.

VRAGEN

Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van ACC ICT, uitoefening van uw rechten, of verzoeken met betrekking tot transparantie, kunt u met ACC ICT contact opnemen door een mail te sturen aan info@acc-ict.com.

PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. ACC ICT kan onder meer de volgende gegevens verwerken:

- basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
- contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
- gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
- gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
- persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten;
- persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, - burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
- alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

VERWERKINGSDOELEN

ACC ICT gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- haar bedrijfsvoering;
- recruitment en het via internet en sociale media plaatsen van advertenties van onze vacatures;
- levering van producten en diensten;
- verbetering van producten en diensten;
- om aan juridische en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
- voor marketing en business development, zoals nieuwbrieven, uitnodigingen voor door ACC ICT georganiseerde evenementen of andere informatie die voor u van belang kan zijn;
- voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en om te komen tot verbetering van de werking van de website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

- de uitvoering van een overeenkomst;
- het voldoen aan een wettelijke verplichting; • gerechtvaardigd belang;
- uw toestemming.

HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN HOE GAAN WE HIERMEE OM?

ACC ICT verzamelt persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. U heeft bijvoorbeeld persoonsgegevens aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

COOKIES

De ACC ICT website gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Voor meer informatie kunt u hierover het cookiebeleid lezen.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

ACC ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Zo heeft ACC ICT onder meer een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld. Onderdeel van dit beleid is de uitvoering van een risicoanalyse van de belangrijkste systemen waar data in wordt verzameld. Op basis van dit risicoprofiel heeft ACC ICT specifieke maatregelen benoemd zoals tweetraps authenticatie en encryptie.

BEWAARTERMIJN

ACC ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

UW RECHTEN

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die ACC ICT van u verwerkt:het recht op inzage. Dit betekent dat u aan ons een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;

- het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
- het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
- het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; • het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
- het recht om de gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Indien u van een van deze rechten gebruikt wilt maken kunt u een verzoek aan ons richten.

AANPASSING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

ACC ICT behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie: 21 april 2021